Veiligheidsplan

Op deze pagina vindt u het Veiligheidsplan van De Nieuwste School (DNS). Een plan, dat elke school in Nederland moet hebben en in voorkomende gevallen moet hanteren, vanuit verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheid op school en de Arbowet.
De belangrijkste motivatie voor het maken van dit veiligheidsplan is het nastreven van een veiliger omgeving voor alle leerlingen en medewerkers en alle andere belanghebbenden binnen de school. Elke betrokkene bij De Nieuwste School moet zich vrij kunnen bewegen en ontplooien in een fysiek en sociaal veilige omgeving.

Dit veiligheidsplan wordt dan ook beschouwd als een levend document dat voortdurend wordt aangepast en aangevuld als nodig. Op deze manier wordt tevens voldaan aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid. 

Door dit plan op de de website te plaatsen hebben alle belanghebbenden bij de school de mogelijkheid zijn/haar rechten en plichten te kennen en weet men hoe er gehandeld wordt binnen de school in voorkomende situaties. Over het bestaan en de inhoud van dit veiligheidsplan wordt regelmatig helder en duidelijk gecommuniceerd met alle teamleden, zodat ook zij in situaties weten waar zij de juiste informatie vandaan kunnen halen.

Tot slot wordt dit veiligheidsplan doorlopend geëvalueerd en heeft het bespreken van de veiligheid een positieve invloed op het veiligheidsbeleid en zorgt het voor een continue verbeterstructuur.

 1. Visie op veiligheid: De sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat zijn belangrijke vereisten voor de leerlingen om tot leren te kunnen komen, eveneens voor het personeel om het werk goed te kunnen uitvoeren.
  1. Missie
  2. Visie
 2. Taken en verantwoordelijkheden: Om veiligheid goed te kunnen waarborgen zijn er binnen OMO scholen verschillende taken toebedeeld ter ondersteuning van het bevoegd gezag ten aanzien van veiligheid. Daarnaast heeft de (G)MR instemmingsbevoegdheid, adviesbevoegdheid en informatierecht op verschillende aspecten van het veiligheidsplan en het veiligheidsplan in zijn geheel.
  1. Organisatie, rollen en taken
  2. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad
 3. Regels en afspraken: Het stellen van regels en het handhaven ervan zorgt ervoor dat veiligheid binnen de school gewaarborgd wordt en iedereen op de hoogte is van het zerotolerance beleid ten aanzien van ongewenst gedrag: agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en racisme, en pesten. De regels zijn preventief ten aanzien van dit ongewenste gedrag. Daarnaast zijn er regels ten aanzien van privacy; hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens van leerlingen en personeel. Hiermee wordt tevens de veiligheid van zowel personeel als leerlingen bewaard.
  1. Leerlingen
   1. Leerlingenstatuut
   2. Privacyreglement verwerking leerlingengegevens
  2. Personeel
   1. Persoonlijke integriteit
   2. Privacyreglement verwerking personele gegevens
  3. Derden
 4. Fysieke veiligheid
  1. Calamiteitenplan
  2. Ontruimingsplan
 5. Sociale veiligheid: agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie en racisme beïnvloeden de arbeidsprestatie van personeel en hebben een negatieve invloed op het welzijn en leerprestaties van leerlingen. In ernstige gevallen leiden ze tot verzuim en soms tot de beëindiging van baan of studie.
  1. Algemeen
  2. Pesten
  3. Seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie
  4. Burgerschapsvorming
  5. Radicalisering
  6. Calamiteiten en incidenten
 6. Verzuim: een veilig schoolklimaat lijkt een beschermende factor te zijn voor schoolverzuim, terwijl een onveilig schoolklimaat een risicofactor is voor schoolverzuim. Dit betekent dat schoolverzuim een goede indicator kan zijn voor de veiligheid binnen een school. Een veilig klimaat binnen de school zorgt vermoedelijk voor het terugdringen van verzuim. Het registreren van verzuim en hier beleid op voeren is dan ook onderdeel van het veiligheidsplan.
  1. Leerlingen
  2. Medewerkers
 7. Registratie en evaluatie
  1. Ontruimingsoefeningen
  2. Tevredenheidonderzoeken
  3. Verzuimregistratie
  4. Incidenten- en ongevallenregistratie
  5. Evaluatie en plan van aanpak
 8. Sancties: Sancties kunnen worden ingezet om regels te handhaven. Door hier protocollen voor op te zetten, weten betrokkenen welke sancties kunnen voortvloeien uit ongewenst gedrag. Daarnaast zorgt het voor een consequente handelswijze die binnen de wettelijke kaders valt.
  1. Klachtenregeleing
  2. Schorsing en verwijdering
  3. Aangifte en politie (Veilige School Tilburg)

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work