Overgangsnormen 

Deze regeling is geldig met ingang van schooljaar 2022-2023. Hiermee komen alle voorgaande regelingen te vervallen. 

De Nieuwste School heeft vertrouwen in de kunde van haar leerlingen en gaat ervanuit dat elke leerling potentie heeft om elk jaar over te gaan. Ons onderwijs is erop gericht die potentie uit de leerlingen te halen, daarom zetten wij in het eerste jaar in op een intensieve begeleiding in het leren leren en in de opvolgende jaren de begeleiding naar zelfstandigheid. We gaan ervan uit dat leerlingen en ouders op de hoogte zijn van de voortgang, de behaalde resultaten en de verbeterplannen die zijn afgesproken. De school heeft als taak om leerlingen en ouders over al deze zaken te informeren. 

Zowel op initiatief van school als op initiatief van ouders vinden er regelmatig voortgangsgesprekken plaats. In deze gesprekken gaan we uit van de driehoek: leerling, ouders en school. Leerling, ouders en persoonlijk coach hebben toegang tot magister waarin alle resultaten op detailniveau zijn vermeld. Aan het einde van het schooljaar sluiten we de doorlopende beoordelingen af met een overgangsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt een advies geformuleerd of een leerling al dan niet kan doorstromen naar het volgende jaar. Het is ons uitgangspunt dat dit advies nooit een verrassing kan zijn voor leerling en ouders. Als het advies is om een leerling niet te laten doorstromen wordt dit na deze vergadering door de persoonlijk coach met ouders en leerlingen telefonisch besproken.  

Indien de leerling en zijn/haar ouders het advies naast zich neer willen leggen geven ze dat binnen drie werkdagen schriftelijk aan bij de persoonlijk coach. Er volgt in dat geval nog voor de aanvang van de zomervakantie een gesprek tussen de leerling, zijn ouders, de persoonlijk coach en de manager onderwijs. De toelichting om het advies niet op te volgen en de afspraken die uit dit gesprek voortkomen worden vastgelegd in Magister. In de afspraken wordt altijd een clausule opgenomen wat er gebeurt indien in november (voor bovenbouwleerlingen na toetsweek 1) de resultaten niet voldoende zijn. Indien terugplaatsing naar het vorige schooljaar een optie is wordt deze vastgelegd in deze afspraken. De leerling en zijn/haar ouder kunnen gedurende de volledige schoolcarrière van de leerling (dus van leerjaar 1 tot het eindexamenjaar) het advies één keer naast zich neerleggen. Deze regeling geldt niet voor bevordering naar het examenjaar. In het geval ouders en leerling het niet een zijn met het advies van de school om te doubleren volgt er altijd een gesprek met ouders,. Leerling, persoonlijk coach en manager onderwijs. Daarna besluit de school of de leerling bevorderd kan worden naar het examenjaar. 

Instemming MR op 20-09-2022 

 


 

Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work