Beoordelen

Algemeen profiel (leerjaar 1, 2, en 3havo/vwo) 

Door leerlingen onderwijs te laten volgen in een Algemeen Profiel kan niet gedetermineerd (niveaubepaling) worden aan de hand van summatieve woord- en/of cijferbeoordelingen (toetsresultaten) op basis van het basisschooladvies. In plaats daarvan wordt op basis van gegeven feedback op hetgeen de leerling laat zien verantwoording afgelegd welk examenprofiel (mavo, havo of vwo) het meest passend is voor de leerling. Dit betekent dat in het Algemeen Profiel geen cijfers worden gegeven, maar een leerling alleen feedback ontvangt. 

Concreet betekent dit dat formele feedbackmomenten (zoals verslagen, posters, presentaties, eindopdrachten, onderzoeken, Kahoot!/Mentimeter, (diagnostische) toetsen) in de eerste plaats worden vastgelegd in een toetsprogramma. Bij aanvang van een schooljaar wordt aan experts gevraagd om in het toetsprogramma vast te leggen a.d.h.v. welke zogenaamde datapunten leerlingen feedback ontvangen. In het toetsprogramma wordt per vak/leergebied aangegeven op welke momenten en op welke manier datapunten worden verzameld m.b.t. de voortgang van de leerling. Het toetsprogramma wordt aan het begin van het schooljaar met u gedeeld. Experts stellen samen met hun collega's uit de sectie of het leergebied dit toetsprogramma op. Zij baseren de datapunten uit het toetsprogramma op opgestelde landelijke kerndoelen, eindtermen en streefniveaus.  

De feedback van experts die verwijst naar de leerdoelen – en correspondeert met het toetsprogramma - wordt vastgelegd in de persoonlijke feedbackmap van een kind. De feedbackmap is een online Google Drive omgeving waarin experts feedbackformulieren plaatsen. Hierin worden gedurende het hele schooljaar alle feedbackformulieren die verwijzen naar de datapunten uit het toetsprogramma verzameld per vak, zodat er een totaaloverzicht ontstaat. Deze map is inzichtelijk voor experts, mentoren, leerlingen en uzelf. De link naar deze feedbackmap is in Magister onder het kopje ‘cijfers’ bij het van 'Mentor' te vinden.  Experts gebruiken eenzelfde naamstelling om overzichtelijk feedback aan de feedbackmap toe te voegen: Datum, vak, thema, titel opdracht, klas, voornaam, achternaam. Dus: 20231112 Engels Thema 2 Masterpiece 1AP1 Jan Jansen. 

Experts worden (m.u.v. leerjaar 1) drie keer per schooljaar gevraagd om op basis van de verzamelde data zoals aangegeven in het toetsprogramma in Magister een niveauinschatting te doen. De expert berust zich bij het doen van de niveauinschatting ook op zijn ervaringen in de groep. Hoeveel instructie had de leerling nodig? Hoe verwerkt de leerling de ontvangen feedback? Hoe komt uw kind tot leren? Ook neemt de expert opdrachten, taken en werkvormen uit de lessen (te denken aan quizzen, feedbackrondes, reflectieopdrachten enz.) mee in zijn niveauinschatting. 

Deze niveauinschatting wordt vertaald naar een ‘ja’ of een ‘nog niet’ die voor u zichtbaar is in Magister. De leerling ziet een 'ja' wanneer uit de niveaubepaling door de expert hetzelfde niveau of een hoger niveau dan het advies van de basisschool komt. De leerling ziet een ‘nog niet’ wanneer uit de niveaubepaling een lager niveau dan het advies van de basisschool komt.  

Het onderwijsteam formuleert n.a.v. deze niveauinschattingen een advies. Dit advies wordt opgenomen in het persoonlijk portret. 

Examenprofiel (leerjaar 3 mavo en 4, 5, 6) 

Binnen het eindexamenprofiel wordt het resultaat inzichtelijk gemaakt door middel van de cijfers in het PTA (programma van toetsing en afsluiting) en/of PTO (programma van toetsing en ontwikkeling). De beoordelingen worden vastgelegd in de cijferadministratie van Magister en kunnen daar door ouders en leerlingen geraadpleegd worden. 


Contactgegevens

Adres

De Nieuwste School
Sint Josephstraat 106
5017 GK Tilburg

Telefoon & e-mail

Tel. 013 - 5812066
E-mail: Contact

 

Belangrijke links

Groep 8
Nieuws

Social media

website is gerealiseerd door Web2Work